[:nl](On)tevreden ambtenaren krijgen hun zin?[:en](Dis)satisfied civil servants get their way?[:]

[:nl]Op 8 december 1875 stond er een ongebruikelijk bericht in de Java-bode.
Het bericht werd blijkbaar ingezonden door ambtenaren van het kadastraal bureau te Batavia, waar Francois Joseph de Calonne destijds waarnemend chef was.
Francois Joseph de Calonne (1836 – 1906) was de zoon van Jean Baptiste de Calonne, de uit België afkomstige stamvader van de Indische De Calonne.
Hij was onder andere de vader van August Gerard de Calonne en daarmee een rechtstreekse voorvader van alle tegenwoordige Indische De Calonnes.
De ambtenaren spreken hun “leedwezen” en zorgen uit over het feit dat de betrekking van Francois wordt ingetrokken.

De ambtenaren prijzen Francois als “een welwillend en hulpvaardig ambtenaar (…) die bovendien met de lokale toestand van Batavia volkomen bekend is”.
Francois zou worden vervangen door iemand die net uit Nederland was aangekomen.
Die was, aldus de ambtenaren “met den toestand onbekend, spreekt bovendien geen woord maleisch en zal, uit den aard van zijn werkkring, toch dikwerf met inlanders in aanraking komen”. En dat alles terwijl hij ook nog eens de helft meer dan Francois zou gaan verdienen.

Ze sluiten af met de onheilspellende woorden “Welke toekomst het kadastraal te Batavia te gemoet gaat, zal een ieder begrijpen die den tegenwoordigen toestand over het kadastraal alhier kent.”

Inderdaad, Francois Joseph de Calonne wordt rond diezelfde datum eervol ontheven van de “waarneming der betrekking van gezworen landmeter der eerste klasse, chef van het kadastraal-bureau te Batavia” (Java-bode, 11 dec. 1875).

1875-12-11 Java-bode - ontheffing uit functie FJ DE CALONNE

Echter, zou het pleidooi van de ambtenaren effect hebben gesorteerd?
In de Java-bode van 2 februari 1876 vinden we namelijk het bericht dat Francois wordt benoemd tot “gezworen landmeter der eerste klasse bij het kadastraal-bureau te Batavia”. Gezien het eerstgenoemde bericht, zal dit in hebben gehouden dat hij daarmee ook chef werd van dat bureau.
Hebben de ambtenaren toch hun zin gekregen? Het lijkt er op.
Of dat inderdaad zo is en wat er dan met de vers uit Nederland aangekomen beoogde chef is gebeurd, is (nog) onbekend.

Helaas, in eerste instantie hebben de ambtenaren niet lang van hun nieuwe chef kunnen genieten.
Begin 1877 wordt Francois tweejarig verlof naar Nederland verleend wegens 15 jaar onafgebroken dienst in Nederlands-Indië (Java-bode 28 febr. 1877).

1876-02-02 Java-bode - benoeming landmeter 1e kl FJ DE CALONNE

In verband met dat verlof vertrekt het hele gezin De Calonne-Knaud in mei 1877 met het stoomschip “Friesland” naar Nederland.
Het gezelschap bestaat uit Francois, zijn vrouw Maria Jacoba Cornelia Knaud, acht kinderen en twee bedienden. Zie de Java-bode van 18 mei 1877.

1877-05-18 Java-bode - vertrek FJ DE CALONNE ivm verlof

Het verlof in Nederland wordt in Amsterdam doorgebracht. Hun kind Marie Hermine de Calonne wordt daar, tijdens het verlof in 1878, geboren.

In augustus 1878 vertrekt het gezin per stoomschip “Torrington” terug naar Java. Dit keer bestaat het gezelschap uit Francois, zijn vrouw, zes kinderen, twee bedienden en een pupil van Francois. Zie de Java-bode 7 aug. 1878.

1878-08-07 Java-bode - vertrek gezin FJ DE CALONNE naar Java

Het gehele artikel uit de Java-bode van 8 december 1875 is hieronder te lezen.

1875-12-08 Java-bode - ontevreden ambtenaren irt vertrek FJ DE CALONNE[:en]On the 8th of December 1875 there was an unusual message in newspaper Java-bode.
The message apparantly was send in by civil servants of the land registry office (“kadastraal bureau”) in Batavia. At that time, Francois Joseph de Calonne was acting chief of that office.

Francois Joseph de Calonne (1836 – 1906) was the son of Jean Baptiste de Calonne, the ancestor of de Dutch-Indies De Calonne, who came from Belgium.
Francois was the father of August de Calonne and thus a direct ancestor of all Dutch-Indies De Calonne that are alive today.

The civil servants expressed their regret (“leedwezen”) and concerns about the fact that the government planned to terminate Francois’ employment at the land registry office.

Officials praise Francois as “a benevolent and helpful official (…) perfectly familiar with the local situation in Batavia.”
Francois would be replaced by someone who had just arrived from the Netherlands. He was, according to the officials “unknown with the situation and does not speak a word Malay while he will be in contact with native inhabitants often, because of the nature of his job”. And all this while he would receive over 50% more salary than Francois.

They conclude with the ominous words “What the future the office in Batavia brings, everyone knowing the present situation the office is in, will understand.”

And indeed, Francois Joseph de Calonne’s employment at the office was terminated around that time (Java-bode, 11th Dec. 1875).

1875-12-11 Java-bode - ontheffing uit functie FJ DE CALONNE

And, did the plea of the officials had any effect? It seems so, because in the Java-bode of 2nd of Febr. 1876 we read that Francois is promoted and named sworn surveyor first class (“gezworen landmeter der eerste klasse) at the land registry office in Batavia. Given the first mentioned message, he must have been named chief of that office too!
What happened to the fresh arrival from the Netherlands, originally intended to be the chief, is (yet) unknown.

Unfortunately the civil servants did not enjoy Francois’ leadership for long.
Early 1877 Francois was granted a two-year leave to the Netherland because of 15 years of continuous service in the Dutch East Indies (Java-bode 28th Febr. 1877).

1876-02-02 Java-bode - benoeming landmeter 1e kl FJ DE CALONNE

The whole family leaves to the Netherlands in May 1877, with steam ship “Friesland”. The company consists of Francois, his wife Maria Jacoba Cornelia Knaud, eight children and two servants. See Java-bode 18th May 1877.

1877-05-18 Java-bode - vertrek FJ DE CALONNE ivm verlof

The leave in the Netherlands was spent in Amsterdam. During their stay there, their child Marie Hermine de Calonne was born (1878).

In August 1878 the family returns to Java in the Dutch East Indies on steam ship “Torrington”. The company consists of Francois, his wife, six childrens, two servants and a pupil of Francois. See Java-bode 7th Aug. 1878.

1878-08-07 Java-bode - vertrek gezin FJ DE CALONNE naar Java

The whole artikel from the Java-bode of the 8th of December 1875 can be read below.

1875-12-08 Java-bode - ontevreden ambtenaren irt vertrek FJ DE CALONNE[:]

Reacties

reacties

Dit bericht is geplaatst in De Calonne, Genealogie. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *