Jules François de Calonne en het Deca-park

Twee dodelijke motor-ongelukken (Uit: Het Vaderland, zondag 19 oktober 1930, ochtendeditie)

Bekende Batavianen het slachtoffer ~ J.F. Calonne – G.R.W. Krijgsman.

Het motorverkeer heeft op 21 September twee bekende Batavianen tot slachtoffer geëischt. Een tragische samenloop van omstandigheden is, dat beide verongelijkten aan het reclamebedrijf Aneta verbonden waren.

Het Bab. Nbl. meldt er het volgende over: Het eerste ongeval betreft den 46-jarigen heer J.F. de Calonne. De heer De Calonne had zich ´s morgens vroeg met zijn echtgenoote, zijn jongeren broer en den heer De Jong per auto op weg naar Boebang begeven, waar de drie heeren zouden uitkomen in het cricket-team van de Batavische Sportclub, dat tegen de P. en T.-landen zou spelen. Omstreeks kwart over negen, acht kilometer vóór Tjikampek, moet de auto met een snelheid van ongeveer 60 K.M. per uur rijdend, den linkerwegberm geraakt hebben, waardoor de chauffeur zijn stuur kwijt geraakt zou zijn. De auto maakte althans op een gegeven oogenblik een scherpe zwenking naar rechts, kwam daar tegen den berm en den afvoergoot, draaide geheel om, zoodat zij met den radiator in de richting Batavia stond, en sloeg vervolgens om. De heer De Jong werd uit de auto geslingerd, doch bekwam slechts enkele onbeduidende schaafwonden. Evenzoo verging het mevrouw De Calonne en haar zwager. Haar echtgenoot echter was met het hoofd bekneld geraakt tusschen den auto en den weg.
Zwaar bloedend uit een ernstige hoofdwonde lag hij buiten bewustzijn op den weg. Zijn broeder riep een passeerende autobus aan en daarmede vervoerde men het slachtoffer naar Tjikampek. Hier waren echter geen doktoren aanwezig; men waarschuwde daarom een dokter uit Poerwakarta, die zich onmiddelijk op weg begaf en spoedig arriveedre. Hij constateerde een ernstige schedelbreuk en liet het slachtoffer direct naar het Zendingshospitaal te Poerwakarta vervoeren. Zonder bij bewustzijn te zijn gekomen, overleed de heer de Calonne daar kort na aankomst, omstreeks twaalf uur. De heer De Jong was, nadat de dokter zijn diagnose gesteld had, naar Boebang doorgereden en had daar de sportmakkers op de hoogte gesteld. In de woorden van den geneesheer vond men echter geen aanleiding, het ergste te gelooven en aan de lunch zijn dan ook nog door beide teams hartelijke wenschen tot een spoedig herstel van den gewonde geuit. Toen men zich echter na den wedstrijd telefonisch in verbinding stelde met het hospitaal, vernam met tot groote ontsteltenis van allen, dat de heer de Calonne omstreeks twaalf uur overleden was. Diep onder den indruk aanvaardde men de terugreis naar Batavia; de vreugde der overwinning was verkeerd in rouw over den verongelukten sportmakker.
Met den heer J.F. de Calonne is een bekende Bataviaan heengegaan. Hij werd te Mr. Cornelis geboren en heeft vrijwel zijn geheele leven te Batavia gewoond. Vooral als de oprichter (1915) van het Decapark – dat de eerste vier letters van zijn naam ontleent aan den naam De Ca(lonne) – is de heer De Calonne bekend geworden; dit heeft hij tot grooten bloei gebracht. Nog zeer kort geleden heeft de overledene opnieuw van zich doen spreken door zijn grootsche plannen tot oprichting van een groot amusementspark in Laan Trivelli, waarover men ook in ons blad uitvoerige mededeelingen heeft kunnen vinden. Dit plan was juist in ernstige overweging bij B. en W.; als het doorgegaan ware, zou de heer De Calonne ook hier ongetwijfeld getoond hebben, de rechte man op de rechte plaats te zijn. (…)

Leeuwarder Courant - 23 september 1930 - ongeval J.F. de Calonne

Zie voor meer krantenknipsels en gegevens de persoonspagina van Jules François de Calonne, of zoek in “Genealogie/Stamboom” (menu boven) op Jules Francois.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *